fredag 25 april 2008

Svar från Carl

I förra veckan ställde jag, med anledning av att det snart är dags för nytt pride-firande i Moskva, en skriftlig fråga till Carl Bildt om på vilket sätt han avser agera för att Ryssland skall leva upp till det som de har förbundit sig till och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis.

Nu har svaret kommit och det är ett väldigt bra svar! Jag väljer att tolka det som att regeringen tar brotten som begås mot mänskliga rättigheter och övergreppen på HBT-personer på allvar. Carl skriver bland annat att han så sent som för en dryg månad sedan diskuterade mänskliga rättigheter och demokrati med Rysslands vice utrikesminister Vladimir Titov. Han skriver också att Sverige arbetar med framgång för att EU-kommissionen ska ta upp HBT-rättigheter med Ryssland vid varje tillfälle som ges.

Läs hela Carls svar här:


Svar på fråga 2007/08:1105 av Olof Lavesson (m) Ryssland,
Europa­konventionen och HBT-personers rättigheter

Olof Lavesson har frågat mig hur jag tänker agera för att Ryssland ska leva upp till det som Ryssland har förbundit sig till vad gäller HBT-personers rättigheter och att vi i fortsättningen slipper se hur fredliga demonstranter för mänskliga rättigheter slås blodiga av Moskvas polis.

Jag vill inledningsvis understryka att jag delar Olof Lavessons oro över utvecklingen i Ryssland. Tendenser av fientlighet mot minoritetsgrupper och ökad diskriminering är oroande, däribland vad gäller attityden gentemot HBT-personer. Under sovjettiden förnekades officiellt alla läggningar utom den heterosexuella, och många ryssar uppfattar än idag homo-, bi-, och transsexualitet som något främmande och oryskt. Det ska nämnas att Pride-paraden är långt ifrån den enda som vägrats tillstånd i Moskva på senare år, snarare är det vanligt att oberoende demonstrationer har svårt att få tillstånd av lokala myndigheter.

Regeringen kommer att fortsatt uppmärksamma mänskliga rättigheter i Ryssland. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skyddar HBT-personers rättigheter i olika avseenden, bl.a. via rätten till mötes­frihet, rätten till privatliv och ett allmänt förbud mot diskriminering. Regeringen ska driva en konstruktiv Rysslandspolitik, inriktad på samarbete men också på att framföra tydliga budskap i frågor där det finns anledning till oro. Vi arbetar brett, bl.a. genom bilateral dialog, via EU och andra internationella organisationer, och driver i dessa samman­hang HBT-personers rättigheter på många sätt. Samtidigt som vi strävar efter ett ökat ekonomiskt och politiskt samarbete kommer frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter att ha en fortsatt central plats i dialogen. Att Ryssland går åt rätt håll är viktigt både för Sveriges och Europas framtid. En stark och levande demokrati är en förutsättning för en positiv utveckling i landet. Därför kommer regeringen att fortsätta sätta fokus på mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.

Sida arbetar i enlighet med en handlingsplan om hur HBT-frågorna ska integreras i utvecklingssamarbetet. Stöd till att stärka HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Ryssland ges bl.a. till RFSL, som stödjer lokala organisationer i nordvästra Ryssland. Aktiviteterna har bl.a resulterat i ett antal konferenser och spridning av informations­material om HBT-frågor. RFSL har även genomfört konferenser med organisationer i Barentsområdet i syfte att utbyta erfarenheter och vidareutbilda organisationernas medlemmar. Vidare stödjer man Svenska Helsingforskommitténs projekt mot diskriminering av HBT-personer samt ett projekt som syftar till att underlätta för att få rätt och tillgång till social och medicinsk service.

I dialogen med Ryssland tar Sverige kontinuerligt upp frågor relaterade till mänskliga rättigheter, inklusive HBT-frågorna. Senast för en dryg månad sedan fick jag möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland med vice utrikesminister Vladimir Titov. Men vår dialog med Ryssland sker också genom den Europeiska unionen och Sveriges röst förstärks när vi talar genom EU. Regeringen driver på för ett bredare samarbete mellan EU och Ryssland och en fördjupad, öppen och konstruktiv dialog, baserad på demokratiska värderingar. Detta kommer att ge både EU och Sverige större möjligheter att ställa tydliga krav på Ryssland, bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Därför arbetar regeringen aktivt inom EU:s konsultationer med Ryssland om mänskliga rättigheter, som senast träffades den 17 april och där HBT-rättigheters situation blev föremål för ingående diskussioner. Sverige arbetar med framgång för att EU-kommissionen ska ta upp dessa frågor vid varje tillfälle som ges, och kommer att fortsätta med det.

Stockholm den 24 april 2008


Carl Bildt

Inga kommentarer: