torsdag 15 januari 2009

Det händer saker i Öresundsregionen

Idag skriver jag och Cristina Husmark Pehrsson, nordisk samordningsminister, i Sydsvenskan på Aktuella frågor om vad som skett i Öresundsfrågorna sedan alliansregeringen tillträdde för drygt två år sedan. Vissa förändringar som genomförts är stora, andra är små. Gemensamt är att de bidrar till ökad integration och minskar onödiga gränshinder.

En viktig fråga framöver är att bevaka den utredning som nu tillsatts för att se över den kommunala skatteutjämningen. Här har vi fått in ett särskilt uppdrag när det gäller arbetspendling till annat land, så att de pengar som Danmark betalar till Sverige ska komma de kommuner till del som faktiskt har utgifter för pendlingen. Idag sprids dessa pengar över hela Sverige.Artikeln i sin helhet:

Öresundsintegrationen går vidare

Öresundsfrågorna är viktiga för svenskt näringsliv och för alla de som bor och verkar på båda sidor sundet. Det är nu dags att se vad som skett i Öresundsfrågorna sedan alliansregeringen tillträdde för drygt två år sedan, skriver den nordiska samordningsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) och Olof Lavesson (M), riksdagsledamot från Malmö

Öresundsfrågorna är högt prioriterade av regeringen. Möten med människor, företagare, pendlare och intresseorganisationer har varit viktiga för att kunna skapa sig en bild av de problem och möjligheter som finns. Det har varit ett komplicerat arbete som nu börjar ge resultat. De påståenden som socialdemokraterna Jan Svärd och Benny Haugshøj framförde under Aktuella frågor den 8 januari om att regeringen inte skulle förstå betydelsen av Öresundsregionen blir därför svårbegripliga och knappast förankrade i verkligheten. Vissa förändringar som genomförts är stora, andra är små. Gemensamt är att de bidrar till ökad integration och minskar onödiga gränshinder.

* Personer som arbetspendlat i Danmark, men blivit långtidssjukskrivna eller föräldralediga och blivit uppsagda från sitt danska jobb, har nu rätt att få arbetslöshetsersättning i Sverige. Vi vill inte se en utveckling där otrygghet sätter stopp för människor att arbeta över sundet. Rimliga regler för att ta del av ersättningssystemen är angeläget för god integration i Öresund.

* Arbetslösa personer bosatta i Sverige kan nu deltidsarbeta i Danmark och få rätt till kompletterande arbetslöshetsersättning från Danmark. Arbetslinjen skall vara i fokus även över nationsgränserna. Mobiliteten på arbetsmarknaden är viktig för Öresundsregionen.

* De nordiska statsministrarna har tillsatt ett Gränshinderforum som arbetar aktivt med att riva gränshinder och förhindra att nya uppstår. De kommer kontinuerligt att rapportera om utvecklingen och föreslå förbättringar i regelverken, även direkt till de nordiska statsministrarna. Ett sådant organ som jobbat med att bryta barriärerna med våra grannländer har länge varit efterfrågat.

* Den i somras invigda nordiska socialförsäkringsportalen underlättar vid flytt inom regionen. Oavsett om du är student, arbetspendlare, pensionär eller egen företagare är det viktigt med tydlig information om vilken lagstiftning som finns i respektive land. Det ökar rörligheten i regionen. Den information som ges på myndighetsnivå är naturligtvis mycket viktig i detta sammanhang.

* Genom den i höst presenterade forskningspropositionen avskaffas den så kallade högskolemomsen. Hittills har icke-statliga och utländska bidrag till forskning i Sverige belagts med åtta procent i moms. Det har inneburit att stöd från danska staten till universitet i Sverige istället gått till statskassan. Nu försvinner ett stort hinder för högskolesamarbetet i Öresundsregionen.

Vad som kan verka som små frågor men som betyder mycket för dem som berörs är att den som bor i Danmark men arbetar i Sverige nu kan köra sin svenskregistrerade firmabil i Danmark, såväl i tjänsten som privat, och att danska körskolelärare som arbetar i Danmark men är bosatta i Sverige nu kan förnya sina yrkeskörkort i Danmark. Just nu ser man över den nordiska konventionen om social trygghet. Dessutom förs diskussioner mellan Sverige och Danmark för att underlätta arbetslivsinriktad rehabilitering över landsgränserna.

Bemanningsbranschen, som är en viktig näring i regionen, missgynnas fortfarande genom undantaget i den så kallade montörsregeln. Det innebär att anställda i bemanningsföretag måste deklarera inkomster vid tillfälliga uppdrag i annat nordiskt land, vilket slår hårt mot denna bransch. Här har Sverige inte fått gehör från övriga nordiska länder om att ta bort denna regel. Men vi kommer att fortsätta övertyga våra grannländer om att den bör avskaffas.

Integrationen över Öresund måste gå vidare för att därigenom ta till vara hela regionens potential. Detta är ett arbete där alla måste bidra, regeringar, regioner, enskilda och företag på båda sidorna av sundet.

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Nordisk samordningsminister

OLOF LAVESSON
Riksdagsledamot från Malmö

Inga kommentarer: