måndag 27 april 2009

Sex konkreta förslag för kultur och näringsliv

Moderaternas kommunala rikskonferens gick av stapeln i Örebro i helgen. 1700 moderater samlades. Själv medverkade jag på ett seminarium om kultur och näringsliv tillsammans med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Carina Brorman, kommunikationsdirektör på E.On.

Det var ett välbesökt seminarium med över 80 anmälda deltagare. Carina Brorman berättade om hur E.On samarbetar med kulturlivet. Inte bara i form av sponsring (man är bland annat huvudsponsor till Göteborgsoperan och det kommande Moderna Museet Malmö), men också med att man går in och tar ett socialt ansvar och stödjer långsiktigt. E.On har även själva dragit nytta av konsten och kulturen i sitt eget arbete i och med att man köpt in konceptet "Bildningsresan" som ett utvecklingsprogram för sina ledningsgrupper.

Själv presenterade jag sex konkreta förslag över vad politiken kan göra för att underlätta samarbetet mellan kultur och näringsliv:

1) Förenkla reglerna för kultursponsring
Det behövs enklare regler för sponsring med en generösare gränsdragning för skatteavdrag och villkoren för sponsring till kultur och idrott behöver jämställas. Sponsring bör kunna betraktas som avdragsgill marknadsföring.

2) Ny praxis för Skatteverket
I Sverige råder en praxis för Skatteverket som lite rått kan uttryckas som att om det finns en skattekrona att ta ut, så ska den också tas ut. Om man jämför med exempelvis Danmark så finns där en väldigt generös praxis. Företagens engagemang ska uppmuntras. Det svenska Skatteverket behöver också ytterligare utveckla sin verksamhet för rådgivning och information till kulturverksamheter i skattefrågor.

3) För in kulturändamål i stiftelselagen
Vissa stiftelser har helt eller delvis befriats från skattskyldighet. Det gäller de som har till huvudsakligt ändamål att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning, främja nordiskt samarbete, eller stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet. Här ska givetvis även kulturändamål finnas med!

4) Inför avdragsrätt för gåvor och donationer
Idag råder ett uttryckligt avdragsförbud när det gäller gåvor. Dock lyfter företagen själva ofta lyfter fram det här området som ett där de verkligt stora ekonomiska möjligheterna finns och man menar att en möjlighet till avdrag för gåvor och donationer antagligen skulle generera mer medel till konst och kultur än lagändringar gällande avdrag för sponsring.

5) Ändra avskrivningsreglerna för samtida konst
Idag har företag rätt att skriva av inköp av inventarier, men inte konstverk eftersom dessa antas öka i värde. Detta skapar konstiga gränsdragningsproblem. Ett designföremål kan ju också vara ett konstverk. En ändrad avskrivningsrätt skulle stimulera konstmarknaden och leda till en ökad försäljning. Kostnader för avdragsrätten för de konstverk som köps in kompenseras av en ökad inkomstskatt för den enskilde konstnären.

6) Tillskapa en arena för dialog och kompetensöverföring
En av de frågor som efterfrågas av såväl kulturutövare som näringsliv är fler plattformar för dialog och kunskapsöverföring. Vi behöver förmedlare som skapar nätverk. På nationell nivå verkar föreningen Kultur & Näringsliv, men deras resurser är begränsade och de har inte den tyngd en organisation med nationellt stöd kan ge. Två tänkbara förebilder är danska NyX och engelska Arts and Business.

Inga kommentarer: